Projektujemy maszynę stanową 2


Naszym kolejnym projektem będzie budowa maszyny stanowej. Jej zadaniem będzie poszukiwanie ciągu „1101”.

Maszynę stanową utworzymy jako narzędzie synchroniczne zależne od zegara CLK. Próbkowanie sygnału wejściowego DATA_IN będzie odbywać się na narastające zbocze sygnału zegarowego i to właśnie ten sygnał będzie sterował przejściami maszyny stanowej. Kiedy odbierzemy paczkę „1101” na wyjściu pojawi się jedynka.

Proste przedstawienie w postaci diagramu FSM naszej maszyny stanowej.

Budowa w VHDL

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
 
entity FSM is
  port(
    CLK : IN std_logic;
    RST_N : IN std_logic;
    DATA_IN : IN std_logic;
    DATA_OUT : OUT std_logic );
end FSM;
 
architecture Behavioral of FSM is
  type STATES is (START, STATE1, STATE2, STATE3, STATE4);
  signal STATE : STATES := START;
begin
  FSM_DRIVER : process(CLK,RST_N,DATA_IN)
  begin
    if RST_N = '0' then
      STATE <= START;
    elsif rising_edge(CLK) then
      case STATE is
        when START =>
          if DATA_IN = '0' then
            STATE <= START;
          else
            STATE <= STATE1;
          end if;
        when STATE1 =>
          if DATA_IN = '0' then
            STATE <= START ;
          else
            STATE <= STATE2;
          end if;          
        when STATE2 =>
          if DATA_IN = '0' then
            STATE <= STATE3;
          else
            STATE <= STATE2;
          end if;          
        when STATE3 =>
          if DATA_IN = '0' then
            STATE <= START;
          else
            STATE <= STATE4;
          end if;        
        when STATE4 =>
          if DATA_IN = '0' then
            STATE <= START;
          else
            STATE <= STATE2;
          end if;
      end case;
    end if;
  end process;
 
  DATA_OUT_DRIVER : process(STATE)
  begin
    if STATE = STATE4 then
      DATA_OUT <= '1';
    else
      DATA_OUT <= '0';
    end if;
  end process;
 
end Behavioral;

2 thoughts on “Projektujemy maszynę stanową”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rating*